Zapošljavanje osoba s invaliditetom

U Narodnim novinama broj 157/13 objavljen je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine, a u Narodnim novinama broj 44/14  objavljeni su Pravilnik o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom i Pravilnik o poticaju zapošljavanja osoba s invaliditetom, koji su u  primjeni od 15. travnja 2014. godine.

Temeljem članka 7. navedenog Zakona, osobe s invaliditetom mogu se zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta od strane poslodavca.

Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika MORA zaposliti na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru u premjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavlja (članak 8. Zakona).

Kvota (broj invalida) koje mora zaposliti poslodavac je različita i ne može biti manja od 2% niti veća od 6% ukupnog broja zaposlenih radnika. U broj zaposlenih se ne obračunavaju radnici u radnom odnosu na određeno vrijeme, ali samo oni koji obavljaju tkz. sezonske poslove. U članku 3. Pravilnika utvrđeni su postotci od 2%, 3% i 6% kvote osoba s invaliditetom, koja se utvrđuje na broj zaposlenih. Za djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi propisana je najviša kvota od 6%.

Ako poslodavac zapošljava manje od 50 a više od 20 radnika, kvotni postotak smanjuje mu se za 1 postotni bod, koji ne može biti niži od 2% (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika treba zaposliti 2 invalida (umjesto 6% smanjenje je na 5%).

Ako poslodavac ne ispuni obvezu zapošljavanja i ne zaposli osobu s invaliditetom u broju, na koji ga obvezuje Zakon, MORA PLAĆATI NAKNADU, koja se izračunava prema formuli BI x MP = UMP x 30% (pri čemu je BI broj invalidnih osoba, MP je iznos minimalne plaće koju za svaku godinu utvrđuje Vlada svojom Uredbom, UMP je ukupan iznos minimalnih plaća koji zavisi od broja invalidnih osoba i iznosa, a 30% je zakonski postotak za obračun naknade za financiranje zapošljavanja invalidnih osoba od strane onih koji su morali, a nisu zaposlili osobu s invaliditetom). Novčana naknada obračunava se i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se plaćane obavlja kao doprinos za obvezna osiguranja (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika a ne izvrši zakonsku obvezu zapošljavanja invalida, treba plaćati mjesečnu naknadu za svaki mjesec 905,28 kn x 2 (invalida)= 1.810,56 kn)

Ako poslodavac ne ispuni obvezu kvotnog zapošljavanja invalida, ne treba plaćati niti naknadu, ako:

–          zaključi 1 ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava;

–          primi na obavljanje prakse utvrđene nastavnim planom učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 4 praktikanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom (članak 4. Pravilnika).

Svaka osoba s invaliditetom mora se prijaviti radi upisa u očevidnik koji vodi mirovinsko osiguranje.

U članku 3. Pravilnika o poticaju zapošljavanja osoba s invaliditetom, propisani su poticaji za poslodavca koji zapošljava osobu s invaliditetom.

NAPOMENA: Člankom 41. Zakona propisana je novčana kazna od 5.000,00 do 30.000,00 kn za poslodavca, ako prilikom zapošljavanja ne da prednost osobi s invaliditetom u okviru kvote ili ako je obveznik novčane naknade – ne obračuna i ne uplati naknadu u propisanom roku.

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O POTICAJU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM


Iz zakonske regulative je vidljivo da je za poslodavce isplativije provoditi zakonsku obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz velike poticaje koje mogu ostvarivati kroz rad osoba s invaliditetom, kao i dati svoj doprinos razvijanju humanijeg društva jednakih mogućnosti.

Sukladno istome provodimo strateški projekt za postavljanje Nacionalnog registra za zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem bi bili dostupni pretraživi podatci koje možete pregledati i skinuti putem linka: REGISTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM RH


NAPOMENA: Umoljavamo sve tvrtke koje zapošljavaju osobe s invaliditetom da nam dostave u slobodnoj formi podatke koje bi promotivno stavili na web stranicu u obliku kako nam je dostavljena informacija pod imenom tvrtke (o.p.: broj osoba, vrste poslova, mogućnost novog zapošljavanja, iskustva poslodavaca); prije konačne realizacije Nacionalnog on-line Registra.

                   Sloboda bez humanosti je poput ptice koja ne leti.