Grad Vukovar još od travnja 2006 g. godine (o.p.: izvadak iz Službenog vjesnika grada Vukovara 2006/4) osnovao Povjerenstvo za osobe s invaliditetom s ciljem usvajanja i provedbe lokalne strategije, a odprije nekoliko mjeseci je ta obveza – usvajanjem nove nacionalne strategije – postala i formalna. Svakako rad na Strategiji je nešto izvan okvira bilo kakvih političkih tenzija, a svakako bi u bitnome pridonosio trajnoj vidljivosti rada Uprave u pravcu stvaranja jednakih uvjeta i humanijih okvira života u Vukovaru. 

U završnim odrednicama nove strategije navodi se jasno:

“1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom određuju se koordinatorima provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.

 2. Tijela državne uprave na nacionalnoj razini i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su provoditi mjere iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, u cilju unapređenja položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

 3.      Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nemaju izrađene lokalne strategije/programe u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, dužne su izraditi iste.

4.      Sva tijela državne uprave na nacionalnoj razini i jedinice područne (regionalne) samouprave dužni su u roku 3 (tri) mjeseca nakon donošenja, imenovati koordinatore za provedbu mjera Nacionalne strategije.

Sukladno svemu, držeći se naše Misije, strateški usmjeravamo sve aktivnosti na lokalnoj razini usvajanju i provedbi Vukovarske strategije.

Mostovi u Vukovaru su putevi prijateljstva za ljude dobre volje.